کودهای حیوانی - کود کشاورزی ، قارچ کش بیولوژیک ، کود بیولوژیک ، قارچ کش زیستی ، کود زیستی - ٠٩١٢٨٣٨١٨۴٢ - ۰۲۱۹۱۳۰۷۸۰۸

یکــی از مهمتریــن  و بهترین منابــع کودهــای آلــی بــرای مصــرف در باغ‌های میوه، کودهای حیوانی می‌باشــند. کودهای حیوانی سـاختار خاک‌هـا را به خوبی اصـلاح می‌کننـد و سبب کاهش خشکیدگی سرشاخه‌ها می شوند. این کودها در خاک‌های سـنگین و رسـی سبب پــوک شــدن و بهبــود تهویــه خـاک و بالا بردن قــدرت نگــهداری آب در خــاک شده و در خاک هــای سبک و شــنی، سبب افزایــش چسـبندگی ذرات خــاک و افزایــش قــدرت نگــهداری آب و جلوگیــری از آبشـویی عناصـر محلـول می شوند. در ادامه به بررسی کودهای حیوانی میپردازیم. جهت اطلاع از محصولاتی مانند کود کشاورزی ، قارچ کش بیولوژیک ، کود بیولوژیک ، کود زیستی ، قارچ کش زیستی ، کود زیستی و آفت کش بیولوژیک ، کود ارگانیک، کشاورزی ارگانیک و گلخانه با رویان تیسان تماس بگیرید.

 انواع کودهای حیوانی:

کودهای حیوانی به ۴ گروه گاوی، مرغی، گوسفندی، اسبی تقسیم می‌شوند. که بر پایه مقدار حرارت حاصله از تجزیۀ آن‌ها به آنها کود سرد یا گرم می‌گویند.

کود های  گاوی:

این نوع کود در دمای پایین‌تری تجزیه و پوسیده می‌ گردد بنابراین به آن کود سرد نیز می‌گویند. که برای درختان میوه بسیار عالی و مناسب است. از آنجایی که گاو سیستم گوارشی بسیار قوی و خوبی دارد بذر علف هرز در کودهای گاوی بسیار کم است و این یکی از دلایلی ست که سبب شده برای درختان میوه یک انتخاب بسیار مناسب باشد. همچین کودهای گاوی منبع غنی از ازت می باشند . باتوجه به اینکه این کود بستری از کاه دارد تجزیه آن بسیار زمان‌بر است و بیش از ۴ ماه نیز زمان می‌برد.

کود های مرغی:

کودهای مرغی یا کود پرندگان از نظر مواد غذایی به خصوص در فسفر و پتاسیم بسیار غنی می باشد اما باید در مصرف آن‌ها بسیار دقت کرد و برای جلوگیری از سوختی گیاه، آن را با دیگر کودها ترکیب کرد.

کودهای  گوسفندی:

این کودها بسیار خشک می باشند و جزو کودهای گرم به شمار می روند. به سرعت تجزیه می شوند و مورد استفاده گیاهان قرار می گیرند اما برای درختان میوه قابل استفاده نیستند.

کود اسبی:

کودهای اسبی نیز جزو کودهای گرم هستند، به سرعت تخمیر می‌شوند و درجه حرارت بالایی نیز تولید می‌کنند. این کودها نیز برای درختان میوه کاربرد بالای ندارند. معمولا در اراضی سرد برای گیاهان عمر کوتاه مانند صیفی جات و سبزی و از این قبیل مورد استفاده قرار می گیرند. به علاوه اینکه اسب مقدار زیادی علف هرز را میخورد و غذا را خوب نرم و پودر نمی کند به همین علت کود اسبی حاوی مقدار زیادی علف هرز است.

کودهای حیوانی مایع:

در صورتــی کـه کودهای حیوانی به شکل مایـع باشـد، برای استفاده از آن از کودپاش هایی شـبیه به آبپـاش اسـتفاده می شـود. ایـن کودپاش هــا بــرای ذخیــره کــردن مایــع کــود، دارای مخــزن بــوده و در پشــت مخــزن، لولـه ای نیز وجـود دارد  کـه بـه فواصـل معیـنی روی آن سـوراخ شـده است. جریان مایع کود به لوله را میتوان به وسیله یک شیر کنترل کرد.

 کودهای حیوانی جامد:

ریختـن کـود در پـای درخـتان و نزدیـک تنـه و طوقـۀ درخـت سبب می شـود کـه بیشـتر کـود هـدر رفتـه و جـذب آن بـه حداقـل برسـد. کودهـا اعـم از موارد آلـی (کودهای حیوانی، گیاهی، کمپوست) و شـیمیایی بایـد زیـر چتـر سـایه انـداز درختـان بـارور بـه فاصلـۀ نیم متـر از تنـه و نیم متــر بیشــتر از حــدود چتــر درخــت داده شــوند تــا بیشــتر ریشــه ها بتواننــد از آن هــا استفاده کنند و بهره ببرند

مراحل آماده سازی بری کودهای حیوانی:

برای این کار نخست باید ازت مورد نیاز برای فعالیت های باکتری را به شکل دستی تامین کرد بنابراین کود تازه ی جمع آوری شده باید با مقداری از ازت مخلوط شود. سپس برای جلوگیری از بالا رفتن بیش از حد دما، کود با مقداری آب ترکیب شوند . و در مرحله آخر باید چاله هایی حفر و کود های تازه  را در چاله دفن شوند تا کاملا پوسیده و مورد استفاده قرار گیرد. دقت کنید کودهای حیوانی را نبایـد بـدون پوشـش خاکـی در هـوای آزاد  و در مجاورت هوا ذخیـره کرد،زیـرا در اثـر تخمیـر میزان زیـادی از ازت آنهـا از بیـن خواهـد رفـت. بنابراین روی کود باید با لایه ای نازک از خاک یا ماسه حتما پوشانده شود.

جهت اطلاع از محصولاتی مانند کود کشاورزی ، قارچ کش بیولوژیک ، کود بیولوژیک ، قارچ کش زیستی ، کود زیستی ، کود ارگانیک ، کشاورزی ارگانیک و گلخانه با رویان تیسان تماس بگیرید.

آدرس: دفتر مرکزی: کرج، سه راه دانشکده، پارک علم و فناوری پردیس کشاورزی دانشگاه تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.