درختان میوه قارچکش پارس باسیل

  نحوه مصرف ویژه درختان میوه: هر لیتر پارس باسیل برای ۱۰۰ اصله درخت کفایتمی کند. برای افزایش کارایی می توان در کنار مصرف چالکود، نسبت به محلول پاشی آن نیز اقدام کرد. لطفا برای مصرف پارس باسیل جهت درختان…

Read More