نیتروزیست و فسفوزیست

نیتروزیست و فسفوزیست نیتروزیست: نیتروزیست و فسفوزیست این کود تامین کننده ازت (نیتروژن) برای گیاه است که می تواند مکمل با کودهای شیمیایی ازته در کشاورزی صنعتی یا جایگزین آن ها در کشاورزی ارگانیک باشد. به جذب پتاس نیز کمک…

Read More