درختان میوه قارچکش پارس باسیل

  نحوه مصرف ویژه درختان میوه: هر لیتر پارس باسیل برای ۱۰۰ اصله درخت کفایتمی کند. برای افزایش کارایی می توان در کنار مصرف چالکود، نسبت به محلول پاشی آن نیز اقدام کرد. لطفا برای مصرف پارس باسیل جهت درختان…

Read More

مصارف زراعی قارچکش پارس باسیل

نحوه مصرف ویژه زراعت: روش ضد عفونی خاک: ۵ لیتر در هکتار که می توان این مقدار را با کود دامی، کود آلی، کمپوست یا خاک معمولی مزرعه مخلوط نموده و سپس آن را به خاک مزرعه یا بستر گلخانه…

Read More