باغداری یا کشاورزی ارگانیک

کشاورزی ارگانیک : کشاورزی یا باغداری ارگانیک بازه زمانی است که در آن گل ها ، سبزیجات و گیاهان در معرض هیچ گونه مواد شیمیایی و یا بارور کننده های مصنوعی و یا آفت و علف کش ها قرار نگرفته…

Read More