نیتروزیست و فسفوزیست

نیتروزیست و فسفوزیست نیتروزیست: نیتروزیست و فسفوزیست این کود تامین کننده ازت (نیتروژن) برای گیاه است که می تواند مکمل با کودهای شیمیایی ازته در کشاورزی صنعتی یا جایگزین آن ها در کشاورزی ارگانیک باشد. به جذب پتاس نیز کمک…

Read More

باغداری یا کشاورزی ارگانیک

کشاورزی ارگانیک : کشاورزی یا باغداری ارگانیک بازه زمانی است که در آن گل ها ، سبزیجات و گیاهان در معرض هیچ گونه مواد شیمیایی و یا بارور کننده های مصنوعی و یا آفت و علف کش ها قرار نگرفته…

Read More