نیتروزیست و فسفوزیست

نیتروزیست و فسفوزیست نیتروزیست: نیتروزیست و فسفوزیست این کود تامین کننده ازت (نیتروژن) برای گیاه است که می تواند مکمل با کودهای شیمیایی ازته در کشاورزی صنعتی یا جایگزین آن ها در کشاورزی ارگانیک باشد. به جذب پتاس نیز کمک…

Read More

قارچ کش بيولوژيك پارس باسيل

قارچ کش بيولوژيك پارس باسيل قارچ کش پارس باسيل محصولی ۱۰۰% ارگانیک و بیولوژیک است که جهت کنترل انواع قارچ های باغی و زراعی مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول حاوی باکتری بومی Bacillus methylotrophicus مي باشد که تولید…

Read More