درختان میوه قارچکش پارس باسیل

  نحوه مصرف ویژه درختان میوه: هر لیتر پارس باسیل برای ۱۰۰ اصله درخت کفایتمی کند. برای افزایش کارایی می توان در کنار مصرف چالکود، نسبت به محلول پاشی آن نیز اقدام کرد. لطفا برای مصرف پارس باسیل جهت درختان…

Read More

مصارف زراعی قارچکش پارس باسیل

نحوه مصرف ویژه زراعت: روش ضد عفونی خاک: ۵ لیتر در هکتار که می توان این مقدار را با کود دامی، کود آلی، کمپوست یا خاک معمولی مزرعه مخلوط نموده و سپس آن را به خاک مزرعه یا بستر گلخانه…

Read More

مزایا و تاثیر قارچ کش پارس باسیل

نحوه تاثیر: باسیلوس متیلوتریفیکوس باکتری خاکزی است و با ایجاد لایه محافظتی بر روی بذر و ریشه و تولید آنتی بیوتیک های ضد قارچی مختلف سبب از بین رفتن طیف وسیعی از قارچ های بیماری زای گیاهی می شود. همچنین…

Read More

قارچ کش پارس باسیل

قارچ کش پارس باسیل قارچ کش پارس باسیل محصولی ۱۰۰% ارگانیک و بیولوژیک است که جهت کنترل انواع قارچ های باغی و زراعی مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول حاوی باکتری بومی Bacillus subtilis می باشد که تولید کننده متابولیت ضد…

Read More