مصارف زراعی قارچکش پارس باسیل

نحوه مصرف ویژه زراعت:

روش ضد عفونی خاک:

۵ لیتر در هکتار که می توان این مقدار را با کود دامی، کود آلی، کمپوست یا خاک معمولی مزرعه مخلوط نموده و سپس آن را به خاک مزرعه یا بستر گلخانه اضافه نمود.

روش بذرمال:

برای بذرمال کردن، از مقدار مناسب پارس باسیل طبق جدول زیر باید استفاده کرد. بدین منظور ابتدا بذرها را درون بشکه دوار (بشکه های ضد عفونی بذر و یا بتونیر) و یا روی نایلون پلاستیکی ریخته و به تدریج پارس باسیل را روی بذرها بطور یکنواخت پاشیده شود و بذرها زیر و رو گردد تا تمام آنها با محلول آغشته شوند. سپس بذرها به مدت ۵ تا ۱۰ دقیقه در سایه پهن گردیده و پس از خشک شدن بلافاصله اقدام به کشت گردد.

روش غوطه وری نشاء:

ظرف مناسبي با ظرفيت نگهداري ۱۰ ليتر آّب آماده شود. سپس حدود ۷ ليتر آب تميز بدون کلر به آن اضافه گردد. دو ليتر از پارس باسیل به آن اضافه و به خوبي مخلوط شود. سپس به تدريج نشاهاي مورد نياز براي كاشت يك هكتار زمين از خزانه خارج و ريشه آنها با محلول آماده شده آغشته و سپس نشاء به زمين اصلي منتقل شود.

روش محلول پاشی:

میزان مناسبی از پارس باسیل طبق جدول زیر را در ۱۰۰۰ لیتر آب بدون کلر مخلوط نموده و سپس اقدام به محلول پاشی گردد.

گیاه هدف میزان مصرف به صورت بذرمالی و غده مالی میزان مصرف به صورت غوطه وری نشاء در خزانه مرحله اول آبیاری(خاک آب) پس از کاشت مرحله دوم آبیاری مرحله سوم آبیاری (در صورت وجود آلودگی) میزان مصرف به صورت محلول پاشی ( جهت کنترل سفیدک قارچی)
 

گیاهان زینتی

۲ لیتر پارس باسیل محلول در مقدار مناسبی آب برای ۱ هکتار بذر ۲ لیتر پارس باسیل محلول در مقدار مناسبی آب برای ۱ هکتار نشاء ۳ لیتر پارس باسیل محلول در مقدار مناسبی آب، پاشش در خزانه برای ۱ هکتار بذر، زمانی که نشاء ۳ سانتی متر است. ۴۸  ساعت از خروج آب از مزرعه جلوگیری شود. ۲ تا۳ لیتر پارس باسیل محلول در مقدار مناسبی آب( آب آبیاری) برای ۱ هکتار ۲ تا ۳ لیتر پارس باسیل محلول در مقدار مناسبی آب( آب آبیاری) برای ۱ هکتار ۲ تا ۳ لیتر پارس باسیل محلول در مقدار مناسبی آب( آب آبیاری) برای ۱ هکتار ۱ تا ۲ لیتر پارس باسیل برای هر هکتار.

در هنگام رشد بر روی گل ها و برگ ها اسپری گردد. در زمان مشاهده آلودگی هر ۱۵ روز تا حذف کامل آلودگی تکرار گردد.

 

صیفی جات، سبزیجات و گوجه فرنگی

۱ لیتر پارس باسیل محلول در مقدار مناسبی آب برای ۱هکتار بذر ۲ لیتر پارس باسیل محلول در مقدار مناسبی آب برای ۱ هکتار نشاء  

۲ تا ۳ لیتر پارس باسیل محلول در مقدار مناسبی آب( آب آبیاری) برای ۱ هکتار ۲ تا ۳ لیتر پارس باسیل محلول در مقدار مناسبی آب( آب آبیاری) برای ۱ هکتار ۲ تا ۳ لیتر پارس باسیل محلول در مقدار مناسبی آب( آب آبیاری) برای ۱ هکتار ۱ تا ۲ لیتر پارس باسیل برای هر هکتار.

پس از جوانه زنی و رشد اولیه گیاه، زمانی که گیاه ۲ تا ۴ برگی شده است بر روی گیاه اسپری شود، پس از آن هر ۶ تا ۸ هفته یکبار بر روی گیاه اسپری شود. در زمان مشاهده آلودگی هر ۱۵ روز تا حذف کامل آلودگی تکرار گردد.

 

 

 

سیب زمینی

۵ لیتر پارس باسیل برای یک تن سیب زمینی  

 

۲ تا ۳ لیتر پارس باسیل محلول در مقدار مناسبی آب( آب آبیاری) برای ۱ هکتار ۲ تا ۳ لیتر پارس باسیل محلول در مقدار مناسبی آب( آب آبیاری) برای ۱ هکتار ۲ تا ۳ لیتر پارس باسیل محلول در مقدار مناسبی آب( آب آبیاری) برای ۱ هکتار ۱ تا ۲ لیتر پارس باسیل برای هر هکتار.

پس از جوانه زنی و رشد اولیه گیاه، زمانی که گیاه ۲ تا ۴ برگی شده است بر روی گیاه اسپری شود، پس از آن هر ۶ تا ۸ هفته یکبار بر روی گیاه اسپری شود. در زمان مشاهده آلودگی هر ۱۵ روز تا حذف کامل آلودگی تکرار گردد.

 

گیاه هدف میزان مصرف به صورت بذرمالی و غده مالی میزان مصرف به صورت غوطه وری نشاء در خزانه مرحله اول آبیاری(خاک آب) پس از کاشت مرحله دوم آبیاری مرحله سوم آبیاری (در صورت وجود آلودگی) میزان مصرف به صورت محلول پاشی ( جهت کنترل سفیدک قارچی)
 

 

گندم

۵/۱ لیتر پارس باسیل محلول در مقدار مناسبی آب برای ۱ هکتار بذر مصرفی در کشت آبی، ۱ لیتر پارس باسیل محلول در مقدار مناسبی آب برای ۱ هکتار بذر مصرفی در کشت دیم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲ تا۳ لیتر پارس باسیل محلول در مقدار مناسبی آب( آب آبیاری) برای ۱ هکتار

 

 

۲ تا ۳ لیتر پارس باسیل محلول در مقدار مناسبی آب( آب آبیاری) برای ۱ هکتار

 

 

۲ تا ۳ لیتر پارس باسیل محلول در مقدار مناسبی آب( آب آبیاری) برای ۱ هکتار

 

 

۱ تا ۲ لیتر پارس باسیل برای هر هکتار.

در هنگام رشد بر روی گل ها و برگ ها اسپری گردد. در زمان مشاهده آلودگی هر ۱۵ روز تا حذف کامل آلودگی تکرار گردد.

 

 

 

جو

۵/۱ لیتر پارس باسیل محلول در مقدار مناسبی آب برای ۱ هکتار بذر مصرفی در کشت آبی، ۱ لیتر پارس باسیل محلول در مقدار مناسبی آب برای ۱ هکتار بذر مصرفی در کشت دیم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲ تا ۳ لیتر پارس باسیل محلول در مقدار مناسبی آب( آب آبیاری) برای ۱ هکتار

 

 

 

۲ تا ۳ لیتر پارس باسیل محلول در مقدار مناسبی آب( آب آبیاری) برای ۱ هکتار

 

 

 

۲ تا ۳ لیتر پارس باسیل محلول در مقدار مناسبی آب( آب آبیاری) برای ۱ هکتار

۱ تا ۲ لیتر پارس باسیل برای هر هکتار.

پس از جوانه زنی و رشد اولیه گیاه، زمانی که گیاه ۲ تا ۴ برگی شده است بر روی گیاه اسپری شود، پس از آن هر ۶ تا ۸ هفته یکبار بر روی گیاه اسپری شود. در زمان مشاهده آلودگی هر ۱۵ روز تا حذف کامل آلودگی تکرار گردد.

 

 

 

ذرت

 

 

۱ لیتر پارس باسیل محلول در مقدار مناسبی آب برای ۳۰ کیلوگرم بذر

 

 

 

 

 

 

 

 

۲ تا ۳ لیتر پارس باسیل محلول در مقدار مناسبی آب( آب آبیاری) برای ۱ هکتار ۲ تا ۳ لیتر پارس باسیل محلول در مقدار مناسبی آب( آب آبیاری) برای ۱ هکتار ۲ تا ۳ لیتر پارس باسیل محلول در مقدار مناسبی آب( آب آبیاری) برای ۱ هکتار ۱ تا ۲ لیتر پارس باسیل برای هر هکتار.

پس از جوانه زنی و رشد اولیه گیاه، زمانی که گیاه ۲ تا ۴ برگی شده است بر روی گیاه اسپری شود، پس از آن هر ۶ تا ۸ هفته یکبار بر روی گیاه اسپری شود. در زمان مشاهده آلودگی هر ۱۵ روز تا حذف کامل آلودگی تکرار گردد.

 

گیاه هدف میزان مصرف به صورت بذرمالی و غده مالی میزان مصرف به صورت غوطه وری نشاء در خزانه مرحله اول آبیاری(خاک آب) پس از کاشت مرحله دوم آبیاری مرحله سوم آبیاری (در صورت وجود آلودگی) میزان مصرف به صورت محلول پاشی ( جهت کنترل سفیدک قارچی)
 

 

برنج

۱ لیتر پارس باسیل محلول در مقدار مناسبی آب برای ۶۰ کیلوگرم بذر در زمان خیساندن، ۲ لیتر پارس باسیل محلول در مقدار مناسبی آب برای ۱ هکتار بذر پس از جوانه زدن  

۲ لیتر پارس باسیل محلول در مقدار مناسبی آب برای ۱ هکتار نشاء

 

۳ لیتر پارس باسیل محلول در مقدار مناسبی آب، پاشش در خزانه برای ۱ هکتار بذر، زمانی که نشاء ۳ سانتی متر است.۴۸ ساعت از خروج آب از مزرعه جلوگیری شود.

 

۲ تا۳ لیتر پارس باسیل محلول در مقدار مناسبی آب( آب آبیاری) برای ۱ هکتار

 

۲ تا ۳ لیتر پارس باسیل محلول در مقدار مناسبی آب( آب آبیاری) برای ۱ هکتار

 

۲ تا ۳ لیتر پارس باسیل محلول در مقدار مناسبی آب( آب آبیاری) برای ۱ هکتار

 

۱ تا ۲ لیتر پارس باسیل برای هر هکتار.

در هنگام رشد بر روی گل ها و برگ ها اسپری گردد. در زمان مشاهده آلودگی هر ۱۵ روز تا حذف کامل آلودگی تکرار گردد.

 

 

 

کلزا

 

 

 

۵/۰ لیتر پارس باسیل برای ۱ هکتار بذر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲ تا ۳ لیترپارس باسیل محلول در مقدار مناسبی آب( آب آبیاری) برای ۱ هکتار

 

 

 

۲ تا ۳ لیتر پارس باسیل محلول در مقدار مناسبی آب( آب آبیاری) برای ۱ هکتار

 

 

 

۲ تا ۳ لیتر پارس باسیل محلول در مقدار مناسبی آب( آب آبیاری) برای ۱ هکتار

۱ تا ۲ لیتر پارس باسیل برای هر هکتار.

پس از جوانه زنی و رشد اولیه گیاه، زمانی که گیاه ۲ تا ۴ برگی شده است بر روی گیاه اسپری شود، پس از آن هر ۶ تا ۸ هفته یکبار بر روی گیاه اسپری شود. در زمان مشاهده آلودگی هر ۱۵ روز تا حذف کامل آلودگی تکرار گردد.

 

 

 

آفتابگردان

 

 

 

۵/۰ لیتر پارس باسیل محلول در مقدار مناسبی آب برای ۱ هکتار بذر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲ تا ۳ لیتر پارس باسیل محلول در مقدار مناسبی آب( آب آبیاری) برای ۱ هکتار

 

 

 

۲ تا ۳ لیتر پارس باسیل محلول در مقدار مناسبی آب( آب آبیاری) برای ۱ هکتار

 

 

 

۲ تا ۳ لیتر پارس باسیل محلول در مقدار مناسبی آب( آب آبیاری) برای ۱ هکتار

۱ تا ۲ لیتر پارس باسیل برای هر هکتار.

پس از جوانه زنی و رشد اولیه گیاه، زمانی که گیاه ۲ تا ۴ برگی شده است بر روی گیاه اسپری شود، پس از آن هر ۶ تا ۸ هفته یکبار بر روی گیاه اسپری شود. در زمان مشاهده آلودگی هر ۱۵ روز تا حذف کامل آلودگی تکرار گردد.

 

 

گیاه هدف میزان مصرف به صورت بذرمالی و غده مالی میزان مصرف به صورت غوطه وری نشاء در خزانه مرحله اول آبیاری(خاک آب) پس از کاشت مرحله دوم آبیاری مرحله سوم آبیاری (در صورت وجود آلودگی) میزان مصرف به صورت محلول پاشی ( جهت کنترل سفیدک قارچی)
 

 

 

پنبه

 

 

 

۲ لیتر پارس باسیل محلول در مقدار مناسبی آب برای ۱ هکتار بذر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲ تا ۳ لیترپارس باسیل محلول در مقدار مناسبی آب( آب آبیاری) برای ۱ هکتار

 

 

 

۲ تا ۳ لیتر پارس باسیل محلول در مقدار مناسبی آب( آب آبیاری) برای ۱ هکتار

 

 

 

۲ تا ۳ لیتر پارس باسیل محلول در مقدار مناسبی آب( آب آبیاری) برای ۱ هکتار

۱ تا ۲ لیتر پارس باسیل برای هر هکتار.

پس از جوانه زنی و رشد اولیه گیاه، زمانی که گیاه ۲ تا ۴ برگی شده است بر روی گیاه اسپری شود، پس از آن هر ۶ تا ۸ هفته یکبار بر روی گیاه اسپری شود. در زمان مشاهده آلودگی هر ۱۵ روز تا حذف کامل آلودگی تکرار گردد.

محصولات سالم و ارگانیک همراه با افزایش کیفیت قابل توجه محصولات کشاورزی

محصولات کشاورزی سالم، محیط زیست سالم، زندگی سالم، جامعه سالم

اعتماد شما سرمایه ماست …. افتخار ما خدمت به سرزمین ایران

 

 

آدرس: کیلومتر ۱۵ تهران-کرج، شهرک علم و فناوری پژوهش، مرکز رشد پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

تلفکس:۴۴۷۸۷۴۳۹-۰۲۱               تارنما: www.royantisan.com                      رایانامه:info@royantisan.com

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *