اهداف و چشم انداز

چشم انداز رویان تیسان سبز


چشم انداز بلند مدت شرکت عبارت است از ایفای نقش به عنوان شرکت سرامد، دانش محور و پیشتاز جهت توليد فراورده هاي بيولوژيک و غیر شیمیایی در راستاي کنترل آفات و بيماري هاي گياهي همگام با مرزهای دانش و فناوری نوین. شرکت رویان تیسان سبز با توجه به چنين چشم‌اندازي، ارزش‌هاي محوري خود را تبيين نموده است. ارزش‌های شرکت بر پایه ارتقای کیفیت زندگی جامعه، افزایش دسترسی به کنترل کننده های زیستی عوامل خسارت زای کشاورزی و حاصلخیز کننده های زیستی خاک و مسئولیت‌پذیر بودن نسبت به سرمایه‌گذاران، مشتریان و جامعه نهادینه شده است.